Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

wiollonczelistka
9309 5b2c 500
Reposted fromczinok czinok viahumane humane
wiollonczelistka
1195 d91f 500
wiollonczelistka

Co to jest miłość

Co to jest miłość
Nie wiem
Ale to miłe
Że chcę cię mieć
Dla siebie
Na nie wiem
Ile

Gdzie mieszka miłość
Nie wiem
Może w uśmiechu
Czasem ją słychać
W śpiewie
A czasem
W echu

Co to jest miłość
Powiedz
Albo nic nie mów
Ja chcę cię mieć
Przy sobie
I nie wiem
Czemu


— kofta
Reposted fromrol rol viablahblahblahblah blahblahblahblah
wiollonczelistka
7113 1815 500
wiollonczelistka
wiollonczelistka
4175 d937 500
poświatowska
wiollonczelistka
0030 c72f 500
wiollonczelistka
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
wiollonczelistka
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viablahblahblahblah blahblahblahblah
wiollonczelistka
4520 b02f 500
Reposted fromjankoza jankoza viablahblahblahblah blahblahblahblah

May 17 2015

wiollonczelistka
wiollonczelistka
1454 1a38 500
wiollonczelistka
9283 e6f8 500
 by solarsisters
Reposted fromrol rol viablahblahblahblah blahblahblahblah
wiollonczelistka
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viablahblahblahblah blahblahblahblah
wiollonczelistka
7113 1815 500
wiollonczelistka
wiollonczelistka
0030 c72f 500
wiollonczelistka

Wiolonczelistka odpoczywa

lekko przechylona
przez oparcie
samotnego krzesła

wiolonczela zwilgotniała
od ucisku jej ud
zaraz znowu zacznie grać
- Rafał Czachorowski


.

Reposted fromhoneythief honeythief

March 01 2015

wiollonczelistka
wiollonczelistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl